पोस्ट

विपरीतार्थक (विलोम शब्द) लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैं

नमस्कार! ( Greetings! )

चित्र
नमस्ते या नमस्कार करने की मुद्रा। नमस्ते या नमस्कार, भारतीयों के बीच अभिनन्दन करने का प्रयुक्त शब्द है जिसका अर्थ है तुम्हारे लिए प्रणाम। Namaste or Namaskar Gesture. Namaste or Namaskar is common among Indians to greet (to welcome as well as to bid farewell) each other (verbally with the gesture or only verbally) and it means I salute the divine in you.

विपरीतार्थक (विलोम शब्द)

विपरीतार्थक (विलोम शब्द)शब्दविलोमशब्दविलोमशब्दविलोमअथइतिआविर्भावतिरोभावआकर्षणविकर्षणआमिषनिरामिषअभिज्ञअनभिज्ञआजादीगुलामीअनुकूलप्रतिकूलआर्द्रशुष्कअनुरागविरागआहारनिराहारअल्पअधिकअनिवार्यवैकल्पिकअमृतविषअगमसुगमअभिमाननम्रताआकाशपातालआशानिराशाअर्थअनर्थअल्पायुदीर्घायुअनुग्रहविग्रहअपमानसम्मानआश्रितनिराश्रितअंधकारप्रकाशअनुजअग्रजअरुचिरुचिआदिअंतआदानप्रदानआरंभअंतआयव्ययअर्वाचीनप्राचीनअवनतिउन्नतिकटुमधुरअवनीअंबरक्रियाप्रतिक्रियाकृतज्ञकृतघ्नआदरअनादरकड़वामीठाआलोकअंधकारक्रुद्धशान्तउदयअस्तक्रयविक्रयआयातनिर्यातकर्मनिष्कर्मअनुपस्थितउपस्थितखिलनामुरझानाआलस्यस्फूर्तिखुशीदुख, गमआर्यअनार्यगहराउथलाअतिवृष्टिअनावृष्टिगुरुलघुआदिअनादिजीवनमरणइच्छाअनिच्छागुणदोषइष्टअनिष्ट